Regulamin Platformy AGW Power Club


PREAMBUŁA

Prowadząc Platformę AGW Power Club dbamy o prawa konsumenta. Konsument
nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy
o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy
o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu
wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne
wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 WSTĘP

 1. Regulamin Platformy AGW Power Club, stworzony został na podstawie ustawy z
  dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.
  U. z 2013 nr 1422) przez Anetę Gibek-Wiśniewską, prowadzącą działalność
  gospodarczą pod firmą Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu,
  prowadząca Neo Sea-Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy ul. Budowlanych
  129/12, 45-123 Opole, NIP: 7551287047 REGON: 161603699.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy AGW Power Club,
  znajdującej się pod adresem strony internetowej
  www.abonament.anetagibekwisniewska.pl której właścicielem i
  administratorem jest Aneta Gibek-Wiśniewska, prowadząca działalność
  gospodarczą pod firmą Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu,
  posiadająca numer NIP: 7551287047, REGON: 160364324, prowadząca Neo Sea-
  Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, NIP:
  7551287047 REGON: 161603699 zwana dalej AGW.
 3. Za pośrednictwem Platformy AGW świadczy usługi drogą elektroniczną w
  rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego punktu Regulaminu , a
  także prowadzi sprzedaż produktów powiązanych, w zakresie i na warunkach
  określonych w Regulaminie.
 4. Regulamin skierowany jest do Użytkowników Platformy AGW Power Club.
  Postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno konsumentów, jak i
  przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu
  cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), chyba że
  w Regulaminie wyraźnie wskazano inaczej.
 5. AGW udostępnia niniejszy Regulamin w siedzibie AGW, wskazanej w ust. 2
  niniejszego punktu Regulaminu, jak również pod adresem internetowym

Regulamin Platformy AGW Power Club

www.abonament.anetagibekwisniewska.pl nieodpłatnie, przed zawarciem
Umowy w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie treści Regulaminu przez Użytkownika.

 1. Treści zamieszczone na Platformie AGW Power Club, w tym elementy grafiki,
  układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz
  inne informacje, dostępne na stronie internetowej
  www.abonament.anetagibekwisniewska.pl stanowią przedmiot praw
  wyłącznych AGW. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw
  majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków
  towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej
  ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z tych zasobów w sposób inny
  niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
 2. AGW zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez
  stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia,
  w szczególności danych osobowych przed ich pozyskaniem przez osoby
  nieupoważnione, w tym w szczególności poprzez szyfrowanie SSL oraz hasła
  dostępu. Jednocześnie AGW wskazuje i wyczula, że korzystanie z sieci Internet i
  usług świadczonych drogą elektroniczną jest narażone i może być zagrożone
  przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika
  szkodliwego oprogramowania. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń,
  Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z
  wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację
  użytkownika w sieci Internet.

§ 2 DEFINICJE

AGW – Aneta Gibek-Wiśniewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Aneta Gibek-Wiśniewska z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 7, 45-129 Opole,
posiadająca numer NIP: 7551287047, REGON: 160364324, prowadząca Neo Sea-
Placówkę Kształcenia Ustawicznego przy ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole,
NIP: 7551287047 REGON: 161603699 zwana dalej AGW.
Akademia – Placówka Kształcenia Ustawicznego AGW, prowadzona przez Anetę
Gibek – Wiśniewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek
– Wiśniewska, realizująca kursy akredytowane MEN.
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do
16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
eBook – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez AGW za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Użytkownikom i/lub Klientom automatyczne otrzymywanie od
AGW eBook.
Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz
umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Produkt lub Szkolenie/Kurs online,
dostępny po wybraniu opcji płatności za abonament.

Regulamin Platformy AGW Power Club

Formularz Kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz
umożliwiający Użytkownikowi przesłanie wiadomości do AGW.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba
fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych za zgodą
przedstawiciela ustawowego lub osoba prawna albo inna jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę
umocowaną, która na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zawarła
lub zamierza zawrzeć umowę z AGW.
Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualnymi parametrami
dostępowymi nadawanymi Użytkownikowi przez AGW, w postaci hasła i loginu.
Konto stanowi zbiór danych Użytkownika/Klienta, w szczególności informacje o
posiadanych dostępach do Szkoleń online i złożonych Zamówieniach.
Platforma AGW Power Club – serwis internetowy dostępny pod adresem strony
www.abonament.anetagibekwisniewska.pl, stanowiący wyłączną własność
AGW.
Produkt – dostępna na Platformie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
między AGW a Klientem.
Abonament/Subskrypcja – to indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej
i/lub Usługi cyfrowej oraz innych funkcjonalności wskazanych w opisie subskrypcji,
który jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z
Umową. Opis subskrypcji oraz ceny brutto są dostępne na stronie Platformy.
Regulamin – niniejszy regulamin Platformy AGW Power Club.
Umowa – umowa sprzedaży Produktu lub Szkolenia/Kursu online zawarta między
Klientem a AGW za pośrednictwem Platformy.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba
fizyczna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych za zgodą
przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną,
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Platformy AGW Power Club, jak również
osoby fizyczne, którym Klient udostępnił zakupione dostępy do Szkolenia online.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia odpowiednio Umowy.
Stripe – to platforma płatnicza, która zapewnia bezpieczeństwo płatności kartą.
Płatności realizowane są z wykorzystaniem protokołu bezpieczeństwa SSL.
Blik – system płatności mobilnych, dzięki którym użytkownicy smartfonów mogą
dokonywać płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych.
Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu
płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem.

Regulamin Platformy AGW Power Club

PayPal – system PayPal zapewnia konto internetowe, dzięki któremu można łatwo
wysyłać pieniądze
z rozmaitych źródeł (np. karta kredytowa lub rachunek bankowy) do szerokiego
grona odbiorców (np. sklepy internetowe czy właściciel wynajmowanego lokalu) —
bez udostępniania swoich danych finansowych.

§ 3 ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGW Power Club

 1. AGW za pośrednictwem Platformy AGW Power Club świadczy na rzecz
  Użytkowników następujące usługi elektroniczne:
  a. możliwość przeglądania bezpłatnie dostępnych treści umieszczonych na
  Platformie AGW Power Club,
  b. rejestracja Konta Klienta na Platformie AGW Power Club,
  c. dostęp do internetowego sklepu umożliwiający zakup dostępu do płatnych
  treści zamieszczonych na Platformie AGW Power Club – Formularz
  Zamówienia,
  d. możliwość wysłania wiadomości do AGW – Formularz Kontaktowy,
  e. możliwość otrzymania bezpłatnego eBook/Produktu.
 2. W ramach Platformy AGW Power Club AGW zobowiązuje się do świadczenia
  usług, o których mowa w pkt. 1 powyżej w zakresie i na warunkach określonych
  w Regulaminie.
 3. AGW może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych
  umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą
  elektroniczną.
 4. Każda osoba odwiedzająca Platformę AGW Power Club ma możliwość
  bezpłatnego przeglądania Platformy i zapoznania się z treścią na niej
  umieszczoną.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Konta możliwe jest po przeprowadzeniu procesu
  rejestracji. Dokonanie rejestracji następuje poprzez wypełnienie Formularza
  Zamówienia, dostępnego na Platformie AGW Power Club po wybraniu opcji
  płatności subskrypcji a następnie zatwierdzenie wprowadzonych danych
  poprzez kliknięcie okienka/checkbox „Złóż zamówienie”.
 6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię
  i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), numer telefonu, adres e-mail,
  hasła oraz opcjonalnie Numer NIP.
 7. Rejestracja Konta następuje po zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu przez
  Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez
  zakreślenie okienka, czyli złożenia oświadczenia woli w procesie rejestracji przez
  Użytkownika. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę
  na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, produktach oraz
  promocjach oferowanych przez AGW. Jeżeli, w trakcie przeprowadzania procesu
  rejestracji dojdzie do nieprawidłowego zakończenia pracy systemu (np. poprzez

Regulamin Platformy AGW Power Club

brak łączności
z Internetem, zanik zasilania i wyłączenie komputera lub odstąpienie przez
Użytkownika z dalszej rejestracji) dane cząstkowo wprowadzone, a nie zapisane
prawidłowo (zatwierdzone) nie zostaną zachowane na Platformie AGW Power
Club i nie będą przetwarzane przez AGW. W celu prawidłowej rejestracji konta
Użytkownik zobowiązany jest przeprowadzić proces rejestracji od nowa.

 1. W każdym czasie Użytkownik/Klient bez podania przyczyny, może wycofać
  zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, produktach oraz
  promocjach oferowanych przez AGW. Wycofanie zgody następuje poprzez
  złożenie stosownej rezygnacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub pisemnie na adres Biuro Anety Gibek –
  Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole.
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik samodzielnie wskazuje swoje parametry
  dostępowe w postaci indywidualnego hasła i loginu. Użytkownik zobowiązany
  jest do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania nadanych mu przez AGW
  parametrów dostępowych osobom trzecim.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni lub zagubi parametry dostępowe do
  Konta, AGW umożliwia odtworzenie loginu i przydzielenie nowego hasła. W takim
  przypadku Użytkownik podczas logowania winien kliknąć okienko/checkbox
  „Zapomniałeś hasła?”. W celu potwierdzenia przez Użytkownika konieczności
  przypomnienia loginu i zmiany hasła Użytkownik zobowiązany jest aktywować
  link zawarty w wiadomości e-mail, wysłanej automatycznie na adres poczty
  elektronicznej, podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia i ustalić
  nowe hasło dostępowe.
 4. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość w szczególności:
  a. przeglądania bezpłatnie dostępnych treści umieszczonych na Platformie
  AGW Power Club,
  b. korzystania z wybranej przez siebie subskrypcji,
  c. otrzymania bezpłatnego eBook/Produktu,
  d. otrzymania innych treści udostępnianych przez AGW bezpłatnie.
 5. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatne przez czas
  nieoznaczony. Użytkownik, w każdym czasie bez podania przyczyny, ma
  możliwości usunięcia Konta poprzez dokonanie rezygnacji z Konta. Rezygnacja
  z konta następuje poprzez złożenie przez Użytkownika stosownego żądania do
  AGW, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
  kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub pisemnie na adres Biuro Anety Gibek –
  Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole.
 6. Udostępnione na Platformie AGW Power Club informacje dotyczące
  Użytkowników mogą być przekazywane przez AGW uprawnionym organom i
  władzom publicznym wyłącznie w przypadkach określonych przepisami
  prawa.
 7. Za pośrednictwem Platformy AGW świadczy usługi, będące w aktualnej ofercie

Regulamin Platformy AGW Power Club

AGW, o której mowa w punkcie I. ust. 1 Regulaminu.

 1. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest przez AGW
  nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
  złożenia przez Klienta Zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą
  wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem
  przez Klienta.
 2. Usługi oferowane przez AGW za pośrednictwem Platformy, w szczególności
  materiały i treści stanowią własność intelektualną AGW, zawierają materiały
  edukacyjne wspomagające proces nauczania.
 3. Formularz Zamówienia służy złożeniu przez Klienta zamówienia na Produkty,
  znajdujące się w aktualnej ofercie AGW.
 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta i
  rozpoczyna się z momentem wyboru abonamentu.
 5. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest przez AGW
  nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
  złożenia przez Klienta Zamówienia za jej pośrednictwem albo z chwilą
  wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem
  przez Klienta. Klient uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z usługi
  elektronicznej Formularz Zamówienia.
 6. Otrzymanie eBook lub innego Produktu (co do którego AGW podjęła działania
  promocyjne) następuje po podaniu przez Użytkownika/Klienta w polach
  „Zapisz się i otrzymaj” widocznych na Platformie AGW Power Club
  następujących danych: imię, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, na
  którą ma zostać wysłany eBook/Produkt oraz innych danych niezbędnych do
  dostarczenia Produktu w tym w szczególności nazwisko oraz adres do
  korespondencji w przypadku wysyłki Produktu oraz kliknięciu
  okienka/checkboxu „Zapisz”. Usługa eBook/Produktu jest prezentem dla
  Użytkownika i jest usługą jednorazową. Zapisując się na otrzymanie
  darmowego eBook/Produktu Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na
  otrzymywanie informacji
  o nowych szkoleniach, produktach oraz promocjach oferowanych przez AGW.
  Otrzymanie eBooka lub innego Produktu zależne jest od aktualnie prowadzonej
  działalności marketingowej.
 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy AGW Power Club
  w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami,
  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie
  wprowadzane do Platformy dane winny być zgodne ze stanem faktycznym.
  Każdego Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści
  o charakterze bezprawnym, rasistowskim oraz wulgarnym.
 8. Do korzystania z Platformy AGW Power Club wymagane jest posiadanie przez

Użytkownika:
a) komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem
do Internetu,

Regulamin Platformy AGW Power Club
b) indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
c) przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet
Explorer
w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji
54.0.
i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i
wyższej;, takiej jak: której używasz, i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari (iOS), Opera,
d) minimalnej rozdzielczość ekranu: 320×480,
e) włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

§ 4 WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Aktywacja dostępu do Platformy AGW Power Club

 1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy
  AGW Power Club lub poprzez zamówienie skierowane na e-mail:
  kontakt@anetagibekwisniewska.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez
  cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.
 2. W celu złożenia zamówienia, czyli oświadczenia woli Klienta zmierzającego
  bezpośrednio do zawarcia z AGW Umowy, Klient uprzednio zobowiązany jest
  wybrać rodzaj subskrypcji. Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz
  Zamówienia, a także dokonać płatności za udzielenie dostępu do Platformy
  AGW Power Club. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia, Klient zatwierdza je
  oraz przesyła do AGW poprzez uaktywnienie okienka/checkbox „złóż
  zamówienie” oraz wybór metody płatności, dostawy oraz innych niezbędnych
  informacji dotyczących zamówienia- do tego momentu istnieje możliwość
  samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy
  kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
  Platformie AGW Power Club).
 3. Klient wypełniając Formularz Zamówienia zobowiązany jest udostępnić dane
  niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres do doręczeń (ulica,
  kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, hasło oraz
  sposób zapłaty za Zamówienie. W wypadku Klientów niebędących
  konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. Podanie danych
  zawartych w Formularzu Zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej realizacji
  Umowy za pośrednictwem Platformy AGW Power Club.
 4. Zakup wybranej subskrypcji wymaga podania danych osobowych dla celów
  związanych
  z jego przeprowadzeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.
 5. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie wszystkich
  kolejnych zadań, o których mowa w ust. 2 powyżej przy zamówieniach

Regulamin Platformy AGW Power Club

składanych za pośrednictwem Platformy.

 1. Zamawiając Szkolenie online za pośrednictwem Platformy AGW Power Club
  Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i
  Polityką Prywatności danych osobowych oraz poprzez zakreślenie okienka, czyli
  do złożenia oświadczenia woli w procesie składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Cena Szkolenia online uwidoczniona na Platformie AGW Power Club podana
  jest w walucie – polski złoty i zawiera podatki. O łącznej cenie Szkolenia online
  będącej przedmiotem Zamówienia oraz o innych ewentualnych kosztach, a
  gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
  informowany na stronach Platformy w trakcie składania Zamówienia, w tym
  także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową za
  pośrednictwem Platformy.
 3. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, AGW niezwłocznie potwierdzi jego
  otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
  jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez AGW Klientowi
  stosownej wiadomości e- mail na podany podczas rejestracji adres e-mail
  Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail
  zostaje zawarta Umowa między Klientem, a AGW. W przypadku nie
  otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie
  zakładki “spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się z AGW
  pod adresem e-mail: kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub telefonicznie pod
  numerem +48 721 782 222.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy AGW Power Club możliwe jest po
  aktywowaniu przez AGW dostępu, poprzez złożenie zamówienia i zalogowanie
  się Użytkownika na indywidualne Konto. Zalogowanie umożliwia swobodne
  korzystanie z zawartości Platformy AGW Power Club w okresie udzielenia
  licencji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Klienta
  wiadomość e- mail, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do
  zakupionych Szkoleń online.
 6. Szkolenie online zostanie udostępnione dla Klienta drogą teletransmisji
  poprzez łącze internetowe, tak by na swoim koncie Klienta miał możliwość
  obejrzenia kursu.
 7. Czas dostępu do Platformy AGW Power Club liczony jest od chwili aktywacji
  dostępu przez AGW. Przerwy między wylogowaniem i ponownym
  zalogowaniem nie wydłużają przysługującego czasu dostępu do Platformy.
 8. Klient może korzystać z zakupionego dostępu na własny użytek i zgodnie z jego
  przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach
  udostępnionych w ramach Platformy AGW Power Club w celu zapoznania się z
  treścią utworu.
 9. AGW zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:
  a. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza
  Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji

Regulamin Platformy AGW Power Club

zamówienia),
b. niezaksięgowania na rachunku bankowym AGW wpłaty za dostęp do
Szkolenia online w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia.

Licencja na korzystanie z Platformy AGW Power Club

 1. Uzyskanie przez Klienta dostępu do Szkolenia online równoznaczne jest z
  udzieleniem przez AGW niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez
  prawa sublicencjonowania licencji na korzystanie ze Szkolenia online,
  wyłącznie dla Klienta, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w
  Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet oraz Platformy AGW Power Club.
  Udzielona licencja nie może zostać przez Klienta przeniesiona na rzecz osób
  trzecich, chyba że ustalono z Klientem inaczej.
 2. W przypadku zakupu większej ilości Szkoleń online na odrębne stanowiska (tj.
  kilku Użytkowników) Klient otrzymuje indywidualną instrukcję do
  samodzielnego rozdysponowania dostępów do szkolenia online.
 3. Udzielona Klientowi licencja jest licencją jednostanowiskową i uprawnia do
  korzystania ze Szkolenia online wyłącznie na cele edukacyjne, chyba że
  ustalono z Klientem inaczej.
 4. Licencja zostaje udzielona na czas określony, odpowiadający okresowi
  wykupionego przez Klienta dostępu do Platformy AGW Power Club.
 5. Licencja jest odpłatna. Wynagrodzenie z tytułu licencji zostało wliczone w cenę
  .
 6. Na podstawie udzielonej Licencji Klient nie jest uprawniony do:
  a. udzielania sublicencji,
  b. rozpowszechniania informacji pobranych z Platformy, w tym w
  szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  c. udostępniania dostępu do indywidualnego Konta oraz zawartej na
  nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła
  osobom trzecim,
  d. dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o
  wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania na
  serwerze AGW,
  e. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z serwera, za
  wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
  f. przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
 7. Serwer na którym umieszczona jest Platforma AGW Power Club jest własnością
  AGW. Baza danych zawartych na serwerze wskazanym w zdaniu poprzednim,
  struktura dokumentów
  i programy dostarczane za pośrednictwem Platformy AGW Power Club do
  przeglądarki na komputerze Klienta są produktem i wyłączną własnością
  intelektualną AGW, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tejże
  bazy.

Regulamin Platformy AGW Power Club

 1. Każde naruszenie praw autorskich AGW przez Klienta spowoduje
  odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami
  ustawy z dnia 4 lutego 1994
  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn., Dz.U. z 2006 r. nr 90,
  poz. 631 z późn. zm.)

Gwarancja dostępu do Platformy AGW Power Club

 1. AGW gwarantuje dostęp do Szkolenia online w czasie i na zasadach
  określonych
  w Regulaminie, przez 24h (dwadzieścia cztery godziny na dobę), siedem dni
  w tygodniu,
  z wyłączeniem:
  a. okresów wynikających z ograniczeń w dostępie narzuconych przez
  operatora sieci, z której korzysta Klient,
  b. okresów awarii, będących skutkiem działania lub zaniechania osób
  trzecich, za które AGW nie ponosi odpowiedzialności,
  c. okresów aktualizacji oprogramowania oraz konserwacji sprzętu, jednakże
  nie dłużej niż 10 godzin miesięcznie.
 2. AGW nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała obowiązków
  wynikających z Regulaminu albo wykonała je nienależycie wskutek
  okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie
  mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec, pomimo dołożenia
  najwyższej staranności, w szczególności z uwagi na zmianę przepisów
  krajowych lub zagranicznych, wydanie lub niewydanie stosownych decyzji
  przez organy administracji publicznej w kraju lub za granicą, klęski żywiołowe,
  wojny, zamieszki, blokady dróg, strajki, tj. w przypadku tzw. siły wyższej.
 3. Baza danych została stworzona na podstawie autorskich programów
  edukacyjnych
  z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i najwyższej staranności. AGW nie ponosi
  odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Klienta związane z nienależytym
  użyciem informacji i danych zamieszczonych na Platformie AGW Power Club i
  wykorzystanych za pomocą Platformy.

Subskrypcja

 1. AGW na stronie Platformy wskazuje, jakie materiały są̨ dostępne na
  Platformie. Jednocześnie AGW może usunąć́ wybrane treści w dowolnym
  momencie trwania Subskrypcji zakupionej przez Klienta.
 2. Dostęp do zawartości Platformy w ramach Subskrypcji jest określany jako
  dostęp miesięczny lub roczny. Dostęp do Subskrypcji na oznaczony, wybrany
  przez Klienta czas oznacza, że Klientuzyskuje dostęp do Platformy na ten czas.
 3. Ze względu na rodzaj i czas trwania Subskrypcji poszczególne warianty mogą
  różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.
 4. Umowa może mieć charakter autoodnawialny co oznacza, że po upływie okresu

Regulamin Platformy AGW Power Club

trwania Subskrypcji zawierana jest automatycznie kolejna Umowa na zasadach
takich samych jak poprzednio obowiązująca Subskrypcja, o ile Klient nie anuluje
Subskrypcji w Koncie Klienta.

 1. W przypadku autoodnawialnej Subskrypcji Klient może samodzielnie
  zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności Subskrypcji.
 2. Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Subskrypcji przed końcem cyklu płatności
  (obowiązywania Umowy), jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i
  nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy.
  § 5 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY NA ZAKUP SUBSKRYPCJI
 3. Zamówienia można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy
  AGW Power Club, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z
  zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze.
 4. W celu złożenia zamówienia, czyli oświadczenia woli Klienta zmierzającego
  bezpośrednio do zawarcia z AGW umowy sprzedaży Produktu, Klient uprzednio
  zobowiązany jest dokonać wyboru abonamentu i złożyć zamówienie na
  wybrany abonament poprzez. uaktywnienie okienka/checkbox „wybieram”.
  Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia, a także dokonać
  płatności za zakupiony Produkt. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient
  zatwierdza je oraz przesyła do AGW poprzez uaktywnienie okienka/checkbox
  „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
  modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
  wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie), a
  wprowadzone dane nie są przetwarzane.
 5. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych
  niezbędnych do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres do doręczeń
  (ulica, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  hasło oraz sposób zapłaty za Zamówienie. W wypadku Klientów niebędących
  konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. Podanie danych
  zawartych w Formularzu Zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej realizacji
  Umowy realizowanej za pośrednictwem Platformy AGW Power Club.
 6. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych i pełnych danych osobowych.
 7. Zakup wybranego Produktu wymaga podania danych osobowych dla celów
  związanych z jego dostarczeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.
 8. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza
  Zamówienia
  i opłacenie Zamówienia.
 9. Zamawiając abonament za pośrednictwem Platformy Klient zobowiązany jest
  potwierdzić, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności poprzez
  zakreślenie okienka, czyli złożenia oświadczenia woli w procesie złożenia
  zamówienia przez Klienta.
 10. Cena subskrypcji uwidoczniona na Platformie AGW Power Club podana jest w

Regulamin Platformy AGW Power Club

walucie – polski złoty i zawiera podatki. O łącznej cenie subskrypcji, będącej
przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Platformy AGW
Power Club w trakcie składania, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową.

 1. Informacje zamieszczone na Platformie AGW Power Club stanowią zaproszenie
  do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest
  równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy za
  pośrednictwem Platformy AGW Power Club.
 2. Po złożeniu Zamówienia AGW niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie, a
  następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
  przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez AGW Klientowi
  stosownej wiadomości e-mail na podany w Formularzu Zamówienia adres e –
  mail Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia AGW o otrzymaniu
  Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a
  AGW. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony
  jest o sprawdzenie zakładki “spam” w swojej skrzynce e- mailowej lub o
  skontaktowanie się z AGW pod adresem e-mail:
  kontakt@anetagibekwisniewska.pl lub telefonicznie pod numerem +48 721 782
  222.
 3. AGW zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówień w przypadku:
  a. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia Formularza
  Zamówienia Produktu (brak wszystkich danych potrzebnych do
  realizacji zamówienia),
  b. niezaksięgowania na rachunku bankowym AGW wpłaty za Produkt w
  terminie 5 dni od złożenia zamówienia.
  § 6 METODY PŁATNOŚCI
 4. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  a. za pośrednictwem platformy Stripe,
  b. poprzez aplikację blik,
  c. za pośrednictwem systemu PayPal,
  d. za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 5. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności za
  pośrednictwem platformy Stripe, klient wpisuje dane swojej karty.
 6. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur
  za dostęp do Szkolenia online w formie elektronicznej przez AGW, zgodnie z
  przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
  jedn. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), przy czym zgoda na otrzymywanie
  faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją
  z otrzymywania faktury w formie drukowanej, z zastrzeżeniem iż akceptacja

Regulamin Platformy AGW Power Club

Klienta nie wyłącza prawa AGW do wystawienia i przesłania faktury w formie
drukowanej.

 1. AGW wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej, gwarantując
  autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 2. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za
  pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany
  przez Klienta w Formularzu Zamówienia. Zmiana adresu poczty elektronicznej
  Klienta wymaga powiadomienia AGW w formie pisemnej lub elektronicznej. W
  przypadku braku powiadomienia przez Klienta o zmianie adresu poczty
  elektronicznej korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e – mail
  uważa się za prawidłowo doręczoną.
 3. Klient, w każdym czasie, jest uprawniony do wycofania akceptacji na
  wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej w drodze pisemnego
  oświadczenia woli na adres: AGW Biuro Anety Gibek – Wiśniewskiej, ul.
  Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, lub elektronicznie na adres:
  kontakt@anetagibekwisniewska.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia
  następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji
  AGW zaprzestanie wystawiania
  i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 4. Faktury z tytułu Umowy AGW dostarczy Klientowi wraz z Produktem, w formie
  zaakceptowanej przez Klienta jako forma dostawy Produktu.
  § 7 KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU
 5. Dostęp do Platformy AGW Power Club możliwy jest po aktywowaniu przez AGW
  dostępu poprzez zalogowanie się Użytkownika na indywidualne Konto.
  Zalogowanie umożliwia swobodne korzystanie z zawartości Platformy AGW Power
  Club w okresie udzielenia licencji, na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. AGW niezwłocznie po zaksięgowaniu na rachunku bankowym płatności za dostęp
  do Platformy AGW Power Club dokonuje aktywowania dostępu, nie później jednak
  niż w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku
  bankowym AGW. Realizacja zamówień płatnych za pośrednictwem portalu PayU
  rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu procesu płatności.
  § 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
  wyłącznie Klientów o statusie konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22 1 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z
  późn. zm.), dalej zwanych Konsumentami, składającymi Zamówienie na
  Szkolenie/Kurs online lub Produkt w drodze umowy zawartej na odległość lub
  poza lokalem AGW w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
  o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

Regulamin Platformy AGW Power Club

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem AGW, może od
  niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia
  złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 i 11 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Biuro Anety
  Gibek – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole.
 3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą
  formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
  prawach konsumenta (Dz.
  U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Stosowny załącznik dostępny jest również na
  Platformie,
  w zakładce ”Regulamin” następnie „Odstąpienie od umowy”, Klient może
  skorzystać z formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Termin 14-dniowy liczy się:
  a. w przypadku Umowy – dostęp do Szkolenia online, tj. złożenia przez
  Klienta Zamówienia, w ramach którego Klient zaakceptował warunki
  realizacji Szkolenia online,
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się
  za niezawartą.
 6. AGW ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu
  od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  AGW dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,
  jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny
  sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o
  dostarczenie treści cyfrowych (Szkoleń online) przysługuje Konsumentom w
  terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z dostępu do
  Szkolenia online przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgód
  z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu w
  Koncie Klienta.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, który dokonał zakupu
  Szkolenia online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12
  ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
  zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
  przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu
  do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od
  umowy.

Regulamin Platformy AGW Power Club
§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
  Klientów
  i Użytkowników niebędących konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami AGW ma prawo ograniczyć
  dostępne sposoby płatności.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność AGW z tytułu rękojmi
  za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 4. W wypadku Klienta nie będącego konsumentem AGW może wypowiedzieć umowę
  ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie
  Klientowi stosownego oświadczenia.
 5. Odpowiedzialność AGW w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez
  względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach
  pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do
  wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak
  niż do kwoty stanowiącej równowartość zapłaconej ceny. AGW ponosi
  odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za
  typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie
  będącego konsumentem.
 6. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, AGW udostępnia również
  możliwość zapłaty poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez
  AGW faktury VAT – po uprzedniej zgodzie AGW i jedynie dla Zamówień, których
  wartość nie przekracza 10.000,00 zł.

§ 10 REKLAMACJA

 1. AGW zobowiązana jest do dostarczenia Szkolenia online i Produktu w stanie
  wolnym od wad w rozumieniu przepisów art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia
  23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn.
  zm.), zwanej dalej Kodeks cywilny.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności AGW względem Klienta, z tytułu rękojmi są
  określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w
  Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy zakupione Szkolenie online i/lub Produkt okaże się wadliwy, w
  szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem
  zamieszczonym na Platformie AGW Power Club, Klient może w terminie 2 lat
  wystąpić do AGW z reklamacją.
 4. Reklamacje, Klient może składać w formie pisemnej na adres Biuro Anety Gibek
  – Wiśniewskiej, ul. Budowlanych 129/12, 45-123 Opole, lub za pośrednictwem
  poczty elektronicznej na adres: kontakt@anetagibekwisniewska.pl.

Regulamin Platformy AGW Power Club

 1. AGW blokuje Klientowi możliwość dostępu do Szkolenia online, który jest
  przedmiotem reklamacji.
 2. W opisie reklamacji zaleca się wskazanie przez Klienta wady i/lub
  (odpowiednio) dołączyć dokumenty oraz inne posiadane przez niego dowody
  wskazujące zasadność reklamacji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości,
  Klient może również wskazać oczekiwany sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Wymogi wskazane w punkcie powyżej stanowią wyłącznie zalecenie i nie
  wpływają na skuteczność reklamacji złożonej z pominięciem zalecanego opisu.
 4. W następstwie rozpatrzenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  jej złożenia, Klient otrzyma odpowiedź od AGW, zawierającą informację o
  sposobie załatwienia sprawy, w formie pisemnej za pośrednictwem poczty
  elektronicznej lub tradycyjnej.
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji AGW udostępnia Klientowi
  Szkolenie online i/lub Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków
  pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowane Szkolenie online i/lub
  Produkt w formie przelewu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w
  okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu.
 6. AGW informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  Zasady dostępu do tych procedur, znajdują się pod adresem
  internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php#faq1366.
 7. AGW informuje, iż Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z
  możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów
  internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem
  unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11 ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023r.
 2. AGW może dokonać zmian w Regulaminie z ważnych powodów, tj. w przypadku
  wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą
  elektroniczną w ramach Platformy AGW Power Club lub zmiana
  interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów,
  decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów
  lub organów,
  b. zmiana sposobu świadczenia w ramach Platformy AGW Power Club usług
  drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub
  technologicznymi,
  c. zmiana zakresu lub świadczenia w ramach Platformy AGW Power Club, do
  których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie

Regulamin Platformy AGW Power Club

nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności portalu.

 1. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści
  Regulaminu na Platformie, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin
  wchodzi w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie
  krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na
  Platformie AGW Power Club, z zastrzeżeniem, że usługi, których realizacja została
  zlecona przed wejściem w życie tych zmian, podlegają realizacji na zasadach
  dotychczasowych.
 2. O zmianach w Regulaminie Użytkownik i/lub Klient zostanie powiadomiony przy
  pierwszym logowaniu na Konto dokonywanym po wejściu w życie zmian w
  Regulaminie. Akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik i/lub Klient dokonuje
  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania na
  Platformie AGW Power Club. Odmowa dokonania akceptacji zmian Regulaminu
  przez Użytkownika i/lub Klienta jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się
  z Platformy, z zastrzeżeniem, że Klient ma prawo do realizacji zamówień
  złożonych przed zmianą Regulaminu na zasadach Regulaminu obowiązującego
  w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób
  korzystających z Platformy AGW Power Club.
 3. Względem Użytkowników, którzy wcześniej nie zaakceptowali Regulaminu
  zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na Platformie.

§ 12 POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. AGW zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkie materiały i
  informacje uzyskane od Użytkownika i/lub Klienta w toku realizacji usług.
 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) jest Aneta Gibek –
  Wiśniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aneta Gibek –
  Wiśniewska. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o
  zasady wskazane
  w „Polityce Prywatności”, która opublikowana jest w stopce „POLITYKA
  PRYWATNOŚCI”.
 3. Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek
  niezbędne do realizacji Szkolenia online lub sprzedaży Produktu.
 4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza AGW ma prawo do wglądu w
  ich treści oraz prawo do ich aktualizacji i edytowania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do złożenia
  zamówienia

Regulamin Platformy AGW Power Club

i świadczenia usług elektronicznych.

 1. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień
  oraz świadczenia usług elektronicznych oraz pod warunkiem wyrażenia
  oddzielnej zgody przez Klienta/Użytkownika – w celu kontaktu informacyjnego
  oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach
  oferowanych przez AGW.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. AGW zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach
  abonamentu oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
  Ewentualne zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich na
  Platformę AGW Power Club i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich
  wprowadzeniem do tego systemu.
 2. Wszelkie spory wynikłe z wykonywania usługi, Strony będą starały się rozwiązać
  w sposób polubowny, w szczególności podjąć postępowanie mediacyjne, przed
  wyznaczonym przez Strony Mediatorem, w dobrej wierze i w poszanowaniu
  wzajemnego słusznego interesu, a w razie braku porozumienia w tym zakresie,
  sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
  prawa polskiego.